Rezerwacja: tel. 22 10 11 616
tel. 22 10 11 616
    Zaloguj

REGULAMIN

REPERTUAR

Obowiązuje od 01.07.2016r.

SPRZEDAŻ I REZERWACJA

1. Zakup biletu do Teatru Syrena ( bez względu na formę) jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Teatr Syrena za pomocą newslettera powiadamia widzów o dacie i godzinie rozpoczęcia sprzedaży i rezerwacji biletów na wydarzenia.
3. Ze względu na zobowiązania Teatru Syrena, wynikające ze specyfiki działalności, do sprzedaży udostępnione może być tylko część miejsc na widowni.
4. Rezerwacja telefoniczna możliwa jest w godzinach pracy działu sprzedaży (poniedziałek – piątek w godz. 09.00 – 16.00) oraz kasy biletowej (poniedziałek – piątek w godz. 10:00 – 18:00, sobota w godz. 12:00 – 18:00, niedziela w godz. 15:00 – 18:00. Na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu kasa nie przyjmuje rezerwacji telefonicznych.
5. Rezerwacja telefoniczna przyjmowana jest pod numerami telefonów działu sprzedaży: (22) 10 11 609/630 oraz pod numerami telefonów kasy biletowej: (22) 10 11 613/616.
6. Rezerwacja mailowa możliwa jest pod adresem bilety@teatrsyrena.pl Odpowiedź na wiadomości mailowe wysłane po godzinach pracy działu sprzedaży lub kasy biletowej zostanie udzielona następnego dnia.
7. Wysłanie rezerwacji drogą mailową nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji, rezerwacja jest faktycznie założona wówczas, gdy pracownik działu sprzedaży lub kasy biletowej prześle potwierdzenie dokonania rezerwacji.
8. W dniu wystawienia spektaklu nie prowadzona jest na niego rezerwacja biletów. Widz ma możliwość zakupu biletu online (za pośrednictwem strony www.teatrsyrena.pl) lub w kasie Teatru Syrena.
9. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i  zawierają podatek VAT.
10. Dokonaną rezerwację należy wykupić:
a) w ciągu 10 dni od dnia dokonania rezerwacji - w przypadku rezerwacji grupowych;
b) w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji - w przypadku rezerwacji indywidualnych;
c) w innym terminie wskazanym w mailu potwierdzającym rezerwację
11. Dostępne formy płatności:
a) gotówka/karta w kasie teatru;
b) przelew bankowy. Numer rachunku bankowego 19 1090 1870 0000 0001 3153 4682 SWIFT: WBKPPLPP – w tytule przelewu prosimy wpisać numer rezerwacji, imię i nazwisko osoby rezerwującej, datę i tytuł spektaklu;
12. W przypadku płatności przelewem rezerwacja otrzymuje status opłaconej w momencie zaksięgowania środków na koncie bankowym Teatru Syrena. Przesłanie potwierdzenia rezerwacji nie stanowi o jej opłaceniu.
13. Przelewy przesłane bez wskazania numeru rezerwacji i danych rezerwującego będą odsyłane.
14. Nieopłacenie rezerwacji w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym jej anulowaniem. O fakcie anulowania rezerwacji klient powiadamiany jest wyłącznie drogą mailową (jeśli w trakcie składania rezerwacji podał adres e-mail). Teatr Syrena nie powiadamia widzów telefonicznie o anulowaniu rezerwacji.
15. Bilety na wydarzenia artystyczne organizowane w Teatrze Syrena można kupić:
a) w kasie Teatru Syrena przy ul. Litewskiej 3 w godzinach jej funkcjonowania.
b) poprzez stronę internetową teatrsyrena.pl. Sprzedaż odbywa się 24h. Transakcje obsługiwane są przez PayU.
c) za pośrednictwem sprzedawców zewnętrznych: ebilet.pl, eventim.pl, ewejsciowki.pl oraz ich punkty sprzedaży stacjonarnej;
16. W przypadku gdy w prezentowanym wydarzeniu artystycznym pojawić się mogą sceny przeznaczone widzów dorosłych lub efekty mogące mieć wpływ na zdrowie widzów, teatr zawrze stosowną informację na podstronie poświęconej danemu wydarzeniu.
17. Na widownię nie zostaną wpuszczone osoby:
a) spóźnione na wydarzenie artystyczne (przybycie po zamknięciu drzwi na widownię). Wejście na widownię oraz zajęcie miejsca będzie możliwe dopiero w trakcie przerwy. W przypadku gdy w trakcie trwania wydarzenia nie przewidziana jest przerwa obsługa widowni w ogóle nie wpuści spóźnionego widza na salę.
b) znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
18. Widzowie przebywający na terenie Teatru Syrena zobowiązani są do:
a) przestrzegania całkowitego zakazu palenia papierosów na terenie teatru;
b) postępowania zgodnie z komunikatami (słownymi oraz dźwiękowymi) wydawanymi przez pracowników teatru w tym obsługę widowni.
c) przestrzegania zakazu utrwalania spektaklu w tym fotografowania i nagrywania. Widzowie, którzy nie zastosują się do niniejszego zakazu zostaną wyproszeni z widowni;
d) przestrzegania zakazu spożywania na widowni posiłków oraz wnoszenia napojów w otwartych pojemnikach;

WEJŚCIÓWKI

19. Wejściówki w Teatrze Syrena:
a) nie gwarantują miejsca siedzącego, upoważniają jedynie do wejścia na spektakl.
b) sprzedawane są w kasie teatru 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia lub za pośrednictwem portalu ewejsciowki.pl na zasadach określonych przez portal;
c) sprzedawane są w ilości ograniczonej;
20. Ceny wejściówek sprzedawanych w kasie Teatru Syrena wynoszą:
a) 16 zł w przypadku bajek dla dzieci;
b) 30 zł w przypadku spektakli wieczornych z wyłączeniem spektaklu Frankenstein;
c) 45 zł w przypadku spektaklu Frankenstein
21. Osoby, które kupiły wejściówkę wpuszczane są na widownię po trzecim dzwonku i mogą zajmować wolne miejsca siedzące.
22. Osoby, które kupiły wejściówki zobowiązane są w każdym czasie do ustąpienia miejsca osobie, która kupiła bilet ze wskazanym miejscem.
23. Wejściówki nie są sprzedawane na: premiery, gale, spektakle jubileuszowe, spektakle zamknięte oraz spektakle sylwestrowe;
24. Wejściówka nie podlega zwrotowi, ani wymianie.

BILETY ULGOWE

25. Bilet ulgowe w Teatrze Syrena przysługują:
a) emerytom i rencistom w kwocie 45zł  za miejsce, zgodnie z postanowieniami regulaminu dotyczącymi „Biletu Seniora”
b) opiekunom grup szkolnych na bajkach w przeliczeniu  1 opiekun na 10 dzieci. Bilet dla opiekuna kosztuje 8zł
26. Bilety ulgowe nie będą sprzedawane na: premiery, gale, spektakle jubileuszowe, spektakle zamknięte oraz spektakle sylwestrowe;

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

27. Spektakle z repertuaru Teatru Syrena przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
28. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są poza kolejnością;
29. Osoby niewidome, głuche i niedosłyszące nie ponoszą dodatkowych opłat z tytułu korzystania z udogodnień na spektaklach.
30. Pętle indukcyjne przeznaczone dla osób korzystających z aparatów słuchowych dostępne są u obsługi widowni bezpośrednio przed spektaklem.
31. Widzów chcących skorzystać z audiodeskrypcji lub napisów prosimy o wcześniejszy kontakt z Izą Nataszą Czapską (adres e-mail: i.czapska@teatrsyrena.pl, tel. 22 10 11 626) lub z sekretariatem (tel. 22 10 11 601), najpóźniej na 7 dni przed terminem spektaklu.
32. Osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, które nie chcą zajmować miejsc siedzących przysługuje wejściówka na spektakl.

FAKTURY / ZWROTY / WYMIANA / REKLAMACJE

33. Kasa Teatru Syrena wystawia faktury:
a) w momencie sprzedaży biletów w kasie prosimy o zgłoszenie chęci otrzymania faktury przed dokonaniem płatności
b) w chwili księgowania przelewu za bilety – jeśli klient wcześniej przekazał informację o chęci otrzymania faktury VAT
c) w okresie późniejszym wyłącznie na podstawie oryginału paragonu fiskalnego po dokonaniu sprzedaży biletów ale nie później niż w terminach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług VAT.
34. Za niewykorzystane bilety teatr nie zwraca środków. Nie podlegają one również wymianie.
35. Klient, który zakupił bilety do Teatru Syrena ma prawo dokonać wymiany biletów na inne wydarzenie z repertuaru Teatru Syrena.  W takiej sytuacji zastosowanie mają postanowienia regulaminu dotyczące zwrotów.
36. Klient, który zakupił bilet do Teatru Syrena ma prawo dokonać zwrotu w następujących sytuacjach:
a) 2 dni robocze przed spektaklem w przypadku rezerwacji  indywidualnych bez względu na formę płatności
b) 3 dni robocze przed spektaklem w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony teatrsyrena.pl
c) 10 dni roboczych przed spektaklem – w przypadku zamówień grupowych (10 i więcej biletów) bez względu na formę płatności;
37. Warunkiem przyjęcia zwrotu lub wymiany jest okazanie oryginału faktury lub paragonu.
38. Teatr nie pobiera prowizji za dokonanie zwrotu lub wymiany.
39. Przy zakupie powyżej 30 biletów możliwy jest zwrot lub wymiana maksymalnie 10 szt.
40. Zwroty dokonywane są w takiej samej formie, w jakiej rezerwacja została opłacona tj:
a) gotówka w kasie w przypadku płatności gotówką za bilety;
b) zwrot na kartę w przypadku płatności kartą w kasie;
c) przelew na konto bankowe – w przypadku płatności przelewem za rezerwację. Termin realizacji zwrotu do 3 dni roboczych
d) zwrot na konto w PayU – w przypadku samodzielnego zakupu przez stronę teatrsyrena.pl. Termin realizacji zwrotu wynosi do 3 dni roboczych.
e) przez sprzedawców zewnętrznych w przypadku zakupu biletów u sprzedawców zewnętrznych współpracujących z Teatrem Syrena.
41. W przypadku gdy spektakl nie zostanie wystawiony z przyczyn leżących po stronie Teatru:
a) Teatr w miarę możliwości postara się zaproponować wystawienie innego spektaklu lub zaproponuje przeniesienie zakupionych biletów na inny termin;
b) Teatr na wyraźną decyzję klienta dokona zwrotu ceny zakupu w formie w jakiej dokonano zapłaty.
42. Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres bilety@teatrsyrena.pl
43. Odpowiedź na reklamację udzielana będzie w terminie 10 dni roboczych od otrzymania reklamacji.
44. Negatywne ustosunkowanie się Teatru do zastrzeżeń Widza wskazanych w reklamacji w żadnym zakresie nie ogranicza praw Widza do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego;
45. Widz uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
46. Teatr nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji związanych z Umową.
47. Z uwagi na fakt, iż Spektakl stanowi wydarzenie rozrywkowe i kulturalne, którego dzień określony został w Umowie lub (w przypadku rezerwacji) wskazany na Stronie, zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt 12 Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

Regulamin internetowej sprzedaży biletów przez Teatr Syrena

1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:
a) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a Teatrem Syrena z siedzibą w Warszawie, 00-589, ul. Litewska 3, Organizatora wydarzeń oraz
b) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu na stronie www.bilety.teatrsyrena.pl:
- rejestracja Kupującego
- wybór wydarzenia i ilości biletów,
- sprawdzenie danych,
- potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Teatr Syrena.
2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego; zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 30 minut powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
3. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.payu.pl przez firmę PayU SA, ul. Mokotowska, 100-640 Warszawa, Poland. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone - Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PAYU pocztą elektroniczną.
4. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i  zawierają podatek VAT.
5. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
6. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez  Teatr Syrena w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów jak również za zgodą osoby  udostępniającej dane osobowe w  celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Teatr Syrena  - przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przywoływanej powyżej. Administratorem danych osobowych jest Teatr.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
9. W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na stronie www.bilety.teatrsyrena.pl
10. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej w dniu poprzedzającym wydarzenie. W terminie krótszym niż powyższy zapraszamy do kasy Teatru lub kontaktu telefonicznego bądź mailowego.
Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
11. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.
12. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie, lub biletów grupowych (powyżej 10) zwykłych- patrz pkt 13.
13. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną w godzinach pracy kas biletowych.
14. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię - są nieważne.
15. Klient drukuje bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Teatr.
16. Zamówienie złożone w systemie internetowej sprzedaży biletów może być anulowane  (odwołane) tylko poprzez ten  system, najpóźniej w  terminie do 3 dni przed datą wydarzenia.
17. Zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata zgodnie z pkt 2 niniejszego Regulaminu.
Zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży jest dokonywany wyłącznie na podstawie biletu elektronicznego i dołączonego do niego dokumentu sprzedaży (paragon, faktura).
18. Potrzeba zwrotu biletu zakupionego za pomocą internetowego sytemu sprzedaży musi zostać zgłoszona do kasy biletowej pod numerem tel.: 22 10 11 616, lub mailowo kasa@teatrsyrena.pl, najpóźniej w terminie do 3 dni przed datą wydarzenia.
19. Termin, o którym mowa w pkt 15 może ulec skróceniu jedynie dla wydarzeń w przypadku ich odwołania lub innych zmian repertuarowych.
20. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
21. Wszystkie informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne opublikowane są na stronie www.teatrsyrena.pl
22. Spektakle (wydarzenia) zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu/imprezy podanej na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na spektakl, nie ma prawa do zwrotu biletu ani przebukowaniu biletu (termin przebukowanie oznacza zwrot i ponowny zakup).
23. Niewykorzystane (utracona ważność) bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
24. Możliwość przebukowania biletu na inny spektakl/imprezę istnieje najpóźniej w terminie  określonym w pkt 9 niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu.
25. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności  drogą internetową nie podlega fiskalizacji w  związku z czym  kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
26. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.

Regulamin korzystania z vouchera

1. Płatności za voucher można dokonać przelewem na konto Teatru Syrena lub w kasie biletowej (gotówką /kartą).
2. Voucher należy wykorzystać do końca sezonu teatralnego 2016/2017 czyli do 30.06.2017 r.
3. Jeden voucher można wymienić na jeden bilet.
4. Voucher należy wymienić w kasie biletowej Teatru Syrena w Warszawie przy ul. Litewskiej 3 na bilet wstępu na wybrany spektakl (wyłączając spektakle: gościnne, premiery galowe, spektakle sylwestrowe oraz spektakle zamknięte), pod warunkiem dostępności miejsc.
5. Voucher oraz bilet wymieniony z vouchera nie podlegają wymianie ani zwrotom.
6. Voucher można wymienić na dowolny spektakl (z wyjątkiem spektakli wymienionych w pkt 4) na bilety w każdej strefie cenowej. Jeżeli cena biletu jest niższa niż wartość vouchera kasa nie zwraca różnicy.
7. Voucher, który nie zostanie wymieniony na bilet wstępu, nie uprawnia do zajęcia miejsca na widowni.
8. Za niewykorzystany voucher kasa nie zwraca pieniędzy.
9. Voucher sprzedawany jest w cenie 100 zł.
10. Informacji na temat voucherów udziela dział sprzedaży oraz kasa biletowa w godzinach funkcjonowania.