Regulamin dotyczący sprzedaży biletów (obowiązuje od 10.03.2022 r.)

I – Postanowienia ogólne

 1. Zakup biletu do Teatru Syrena jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Teatr Syrena newsletterem powiadamia widzów o dacie i godzinie rozpoczęcia sprzedaży i rezerwacji biletów na wydarzenia.
 3. Ze względu na zobowiązania Teatru Syrena, wynikające ze specyfiki działalności, do sprzedaży udostępniona może być tylko część miejsc na widowni.
 4. W przypadku, gdy w prezentowanym wydarzeniu artystycznym pojawić się mogą sceny przeznaczone dla widzów dorosłych lub efekty mogące mieć wpływ na zdrowie, teatr podaje stosowną informację na podstronie poświęconej danemu wydarzeniu.
 5. Na widownię nie zostaną wpuszczone osoby:
  • a) spóźnione na wydarzenie artystyczne (przybyłe po zamknięciu drzwi na widownię). Wejście na widownię oraz zajęcie miejsca będzie możliwe dopiero w trakcie przerwy. W przypadku gdy w trakcie wydarzenia nieprzewidziana jest przerwa, obsługa widowni w ogóle nie wpuści spóźnionego widza na salę.
  • b) znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 6. Widzowie przebywający na terenie Teatru Syrena zobowiązani są do:
  • a) przestrzegania całkowitego zakazu palenia papierosów na terenie Teatru;
  • b) postępowania zgodnie z komunikatami (słownymi oraz dźwiękowymi) wydawanymi przez pracowników Teatru, w tym obsługę widowni;
  • c) przestrzegania zakazu utrwalania spektaklu, w tym fotografowania i nagrywania;
  • d) przestrzegania zakazu spożywania na widowni posiłków oraz wnoszenia napojów w otwartych pojemnikach.
 7. Widzowie, którzy nie zastosują się do powyższych zakazów, zostaną wyproszeni z widowni bez prawa ubiegania się o zwrot środków za bilety.
 8. Dyrekcja Teatru Syrena zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru i obsady.
 9. W razie zaistnienia siły wyższej, zdarzeń losowych niezależnych od Teatru Syrena, np. decyzji władz o odwołaniu imprez kulturalnych, w szczególności z uwagi na żałobę narodową, lub decyzji władz o zamknięciu teatrów – zakupione bilety i vouchery podlegają zwrotowi lub zamianie na inny termin lub inny spektakl w nowym terminie.

II – Rezerwacja i zakup biletów

 1. Bilety do Teatru Syrena mogą być kupowane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Rezerwacja telefoniczna możliwa jest w godzinach pracy działu sprzedaży i kasy biletowej.
 3. Rezerwacja telefoniczna przyjmowana jest pod numerami telefonów (22) 10 11 613/616/630.
 4. Rezerwacja mailowa możliwa jest pod adresem bilety@teatrsyrena.pl – odpowiedź na wiadomości mailowe wysłane po godzinach pracy działu sprzedaży lub kasy biletowej zostanie udzielona następnego dnia roboczego.
 5. Wysłanie zamówienia drogą mailową nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji. Rezerwacja jest aktywna, gdy widz otrzyma potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z jej indywidualnym numerem.
 6. W dniu spektaklu nie prowadzi się rezerwacji biletów na ów spektakl. Widz ma wówczas możliwość zakupu biletu online (za pośrednictwem strony www.teatrsyrena.pl) lub w kasie Teatru Syrena.
 7. Dokonaną rezerwację należy wykupić:
  • a) w ciągu 10 dni od dnia dokonania rezerwacji – w przypadku rezerwacji grupowych;
  • b) w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji – w przypadku rezerwacji indywidualnych;
  • c) w innym terminie wskazanym w mailu potwierdzającym rezerwację.
 8. Dostępne formy płatności:
  • a) gotówka/karta w kasie teatru;
  • b) przelew bankowy na nr konta 19 1090 1870 0000 0001 3153 4682
   SWIFT: WBKPPLPP
   W tytule przelewu prosimy wpisać numer rezerwacji, imię i nazwisko osoby rezerwującej, datę i tytuł spektaklu.
 9. W przypadku płatności przelewem rezerwacja otrzymuje status opłaconej w momencie zaksięgowania środków na koncie bankowym Teatru Syrena. Przesłanie potwierdzenia przelewu nie jest równoważne z jej opłaceniem.
 10. Przelewy przesłane bez wskazania numeru rezerwacji i danych rezerwującego będą odsyłane.
 11. Nieopłacenie rezerwacji w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym jej anulowaniem. O fakcie anulowania rezerwacji klient powiadamiany jest wyłącznie drogą mailową (jeśli w trakcie składania rezerwacji podał adres e-mail). Teatr Syrena nie powiadamia widzów telefonicznie o anulowaniu rezerwacji.
 12. Bilety na wydarzenia artystyczne organizowane w Teatrze Syrena można kupić:
  • a) w dziale sprzedaży i kasie Teatru Syrena przy ul. Litewskiej 3 w godzinach ich funkcjonowania;
  • b) poprzez stronę internetową www.teatrsyrena.pl. Sprzedaż odbywa się 24h. Transakcje obsługiwane są przez PayU;
  • c) za pośrednictwem sprzedawców zewnętrznych: ebilet.pl, eventim.pl, kicket.com oraz ich punktów sprzedaży stacjonarnej.

III – Wejściówki

 1. Wejściówki w Teatrze Syrena:
  • a) nie gwarantują miejsca siedzącego, upoważniają jedynie do wejścia na spektakl;
  • b) sprzedawane są w kasie teatru 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia lub za pośrednictwem portalu kicket.com na zasadach określonych przez portal;
  • c) sprzedawane są tylko na spektakle wieczorne w ograniczonej ilości.
 2. Cena wejściówki sprzedawanej w kasie Teatru Syrena wynosi 50 zł.
 3. Osoby, które kupiły wejściówkę, wpuszczane są na widownię po trzecim dzwonku i mogą zajmować wolne miejsca siedzące, z wyjątkiem miejsc wyłączonych spod możliwości udostępniania osobom posiadającym wejściówki, wskazanych przez obsługę widowni.
 4. Osoby, które kupiły wejściówki, zobowiązane są w każdym momencie do ustąpienia miejsca osobie, która kupiła bilet ze wskazanym miejscem.
 5. Wejściówki nie są sprzedawane na: premiery, gale, spektakle jubileuszowe, spektakle zamknięte oraz spektakle sylwestrowe;
 6. Wejściówka nie podlega zwrotowi ani wymianie.
 7. Teatr Syrena zastrzega sobie prawo niesprzedawania wejściówek na wybrane spektakle. Szczegółowych informacji na ten temat udziela kasa teatru.

IV – Bilety ulgowe i promocyjne

 1. Bilety ulgowe w Teatrze Syrena przysługują:
  • a) dzieciom do 3 roku życia (bilet darmowy) – pod warunkiem, że dziecko siedzi z rodzicem na fotelu;
  • b) emerytom i rencistom – tzw. „Bilet Seniora”, studentom i osobom z niepełnosprawnościami – szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Teatru w zakładce „Bilety”;
  • c) opiekunom grup szkolnych na bajkach w przeliczeniu 1 opiekun na 15 dzieci. Bilet dla opiekuna jest darmowy.
 2. Bilety ulgowe nie będą sprzedawane na: premiery, gale, spektakle jubileuszowe, spektakle zamknięte oraz spektakle sylwestrowe.
 3. Bilety promocyjne zakupione w ramach akcji prowadzonych przez Teatr Syrena nie podlegają wymianie ani zwrotom.

V – Osoby z niepełnosprawnościami

 1. Spektakle z repertuaru Teatru Syrena przystosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. O rodzaju udogodnień informujemy widzów poprzez piktogramy w kalendarium spektakli oraz w opisie każdego spektaklu.
 2. Osoby z niepełnosprawnościami obsługiwane są poza kolejnością.
 3. Osoby z niepełnosprawnościami nie ponoszą dodatkowych opłat z tytułu korzystania z udogodnień na spektaklach.
 4. Pętle indukcyjne przeznaczone dla osób korzystających z aparatów słuchowych są na stałe zamontowane na widowni i w kasie teatru.
 5. Widzów chcących skorzystać z audiodeskrypcji lub napisów prosimy o wcześniejszy kontakt z działem sprzedaży (e-mail: bilety@teatrsyrena.pl, tel. 22 10 11 613/616), najpóźniej na 5 dni przed terminem spektaklu.
 6. Osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, które nie chcą zajmować miejsc siedzących, przysługuje wejściówka na spektakl.

VI – Faktury, zwroty, wymiana, reklamacje

 1. Kasa Teatru Syrena wystawia faktury:
  • a) podczas sprzedaży biletów w kasie – prosimy o zgłoszenie chęci otrzymania faktury przed dokonaniem płatności,
  • b) w chwili księgowania przelewu za bilety – jeśli klient wcześniej przekazał informację o chęci otrzymania faktury VAT,
  • c) w okresie późniejszym wyłącznie na podstawie oryginału paragonu fiskalnego po dokonaniu sprzedaży biletów, ale nie później niż w terminach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług VAT.
 2. Do jednego paragonu fiskalnego wystawiona może być tylko jedna faktura.
 3. Bilety zakupione na spektakle Teatru Syrena nie podlegają zwrotom i wymianie.
 4. Karnety zakupione na warsztaty teatralne dla dzieci i dorosłych nie podlegają zwrotom i wymianie.
 5. Klient, który zakupił bilety do Teatru Syrena, ma prawo do zwrotu środków lub wymiany biletów tylko w sytuacji opisanej w Dziale I pkt. 9 regulaminu.
 6. W przypadku, gdy spektakl nie zostanie wystawiony z przyczyn leżących po stronie Teatru:
  • a) Teatr w miarę możliwości postara się zaproponować obejrzenie innego spektaklu lub zaproponuje przeniesienie zakupionych biletów na inny termin;
  • b) Teatr na wyraźną decyzję klienta dokona zwrotu kwoty zakupu w formie w jakiej dokonano zapłaty w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia.
 7. Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres bilety@teatrsyrena.pl wraz z opisem reklamowanej sytuacji.
 8. Odpowiedź na reklamację udzielana będzie w terminie 10 dni roboczych od otrzymania reklamacji.
 9. Negatywne ustosunkowanie się Teatru do zastrzeżeń Widza wskazanych w reklamacji w żadnym zakresie nie ogranicza praw Widza do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego.
 10. Widz uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

VII – Internetowa sprzedaż biletów

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:
  • a) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a Teatrem Syrena z siedzibą w Warszawie, 00-589, ul. Litewska 3, Organizatora wydarzeń oraz
  • b) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu na stronie www.teatrsyrena.pl:
  • • rejestracja Kupującego
  • • wybór wydarzenia i liczby biletów,
  • • sprawdzenie danych,
  • • potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Teatr Syrena.
 2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego; zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w wyznaczonym czasie powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 3. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.payu.pl przez firmę PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, Polska. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone – Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PAYU pocztą elektroniczną.
 4. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 5. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 7. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 8. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.
 9. Podczas jednej transakcji widz może kupić bilety na dowolną liczbę wydarzeń. Na każde z wydarzeń jednorazowo można kupić maksymalnie 10 sztuk biletów.
 10. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną w godzinach pracy działu sprzedaży i kas biletowych.
 11. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne. Widz zostanie poproszony o dokonanie dopłaty do regularnej ceny biletu.
 12. Otrzymany bilet należy okazać obsłudze widowni przed spektaklem (wersja papierowa lub w urządzeniu mobilnym).
 13. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 14. Wszystkie informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne opublikowane są na stronie www.teatrsyrena.pl.
 15. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.

VIII – Vouchery

 1. Teatr Syrena sprzedaje vouchery w trzech strefach:
  • a) Voucher strefa I – 160 zł
  • b) Voucher strefa II – 140 zł
  • c) Voucher strefa III – 120 zł
 2. Jeden voucher można wymienić na jeden bilet.
  • a) Voucher strefa I – 160 zł – można wymienić na bilet w dowolnej strefie (także na wydarzenia na Scenie Bistro) z wyłączeniem premier i spektakli gościnnych, spektaklu sylwestrowego oraz loży;
  • b) Voucher strefa II – 140 zł – można wymienić na bilet w strefie II i dalszych (także na wydarzenia na Scenie Bistro) z wyłączeniem premier i spektakli gościnnych, spektaklu sylwestrowego oraz loży;
  • c) Voucher strefa III– 120 zł – można wymienić na bilet w strefie III i dalszych z wyłączeniem premier i spektakli gościnnych, spektaklu sylwestrowego oraz loży.
 3. Voucher oraz bilet wymieniony z vouchera nie podlegają wymianie ani zwrotom.
 4. Vouchery sprzedawane są w kasie Teatru Syrena przy ul. Litewskiej 3 (płatność kartą/gotówką) oraz przez stronę www.teatrsyrena.pl
 5. Voucher można wymienić na bilet w każdym czasie (w kasie lub przez stronę www.teatrsyrena.pl) pod warunkiem dostępności miejsc na planie widowni.
 6. Voucher po dokonaniu wymiany upoważnia widza do darmowego skorzystania w dniu spektaklu z deserowego menu w bufecie.
 7. Vouchery zakupione na sezon należy wykorzystać do 15 lipca bieżącego sezonu teatralnego.
 8. Za niewykorzystany voucher Teatr Syrena nie zwraca pieniędzy.
 9. W przypadku odwołania spektaklu, na który była rezerwacja Vouchera, Teatr Syrena zobowiązuje się zaproponować bilety na ten sam tytuł grany w innym terminie.
 10. Jeżeli cena biletu jest niższa niż wartość vouchera, kasa nie zwraca różnicy. Nie jest możliwa zamiana vouchera na bilet w wyższej strefie cenowej za dopłatą.
 11. Voucher, który nie zostanie wymieniony na bilet, nie uprawnia do zajęcia miejsca na widowni.
 12. Tracą ważność vouchery bez wskazanej na nich daty ważności.

IX – Szczególne zasady sprzedaży biletów w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

 1. Teatr udostępnia widzom miejsca zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, stosując ewentualne ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 2. W przypadku, gdy na określone wydarzenie w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa została zmniejszona liczba miejsc na widowni w stosunku do limitów istniejących w chwili sprzedaży, Teatr zastrzega sobie prawo odwołania odpowiedniej liczby opłaconych rezerwacji, tak aby na widownię została wpuszczona wymagana liczba widzów.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, odwołane zostaną w pierwszej kolejności rezerwacje opłacone najpóźniej tj. najbliżej terminu spektaklu.
 4. Widzom, których rezerwacja została odwołana, przysługuje prawo do otrzymania zwrotu środków lub zamiany opłaconych biletów na voucher z trzymiesięcznym terminem ważności.
 5. Zwrot, o którym mowa w pkt 4. zostanie dokonany w terminie do 180 dni od daty odwołania wydarzenia na podstawie dostarczonego biletu i dokumentu sprzedaży (paragon, faktura VAT) w formie jakiej dokonano zapłaty.