Fasada Teatru Syrena
Zdjęcie: Katarzyna Chmura

Zapraszamy do grona Mecenasek i Mecenasów Teatru Syrena. Lubisz nas i chcesz wesprzeć darowizną działalność artystyczną i edukacyjną Syreny? Jesteś fanką lub fanem musicali i nie chcesz opuścić żadnej naszej premiery? Dołącz do programu „Zostań Przyjacielem Teatru Syrena”.

Przyjaciół Teatru Syrena zapraszamy na wszystkie pokazy przedpremierowe lub premiery (w najbliższych latach m.in. musicale „Heathers” i „Beetlejuice”), które oglądają z miejsc na widowni oznaczonych ich imionami i nazwiskami lub nazwą firmy. Mamy dla nich również premierowe programy teatralne z autografami aktorów i twórców, dla Przyjaciół organizujemy specjalne zwiedzania teatru od kulis.

Zainteresowanych dołączeniem do grona Przyjaciół Teatru Syrena prosimy o przeczytanie regulaminu programu oraz wypełnienie i przesłanie do teatru formularza, który można pobrać poniżej.

Regulamin programu „Zostań Przyjacielem Teatru Syrena”

Obowiązuje od 15 grudnia 2023 r.

I. Definicje i postanowienia ogólne

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
 • Programie – rozumie się przez to program „Zostań Przyjacielem Teatr Syrena”;
 • Teatrze – rozumie się przez to Teatr Syrena z siedzibą przy ul. Litewskiej 3 w Warszawie (00-589);
 • Umowie – rozumie się przez to umowę obejmującą świadczenie przez teatr usług określonych w części IV regulaminu;
 • Opłacie – rozumie się przez to opłatę określoną w części II regulaminu;
 • Regulamin określa warunki przyznania tytułu „Przyjaciela/Przyjaciółki Teatru Syrena”;
 • Tytuł „Przyjaciela/Przyjaciółki Teatru Syrena” otrzymuje osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która zawrze z teatrem umowę oraz uiści opłatę;
 • Tytuł „Przyjaciela/Przyjaciółki Teatru Syrena” przyznawany jest na okres dwóch lat od dnia, w którym uiszczono opłatę (decyduje data zaksięgowania na rachunku teatru).

II. Sposób zawarcia umowy i opłata

 • Osoba zainteresowana otrzymaniem tytułu „Przyjaciela/Przyjaciółki Teatru Syrena” może przesłać swoje zgłoszenie e-mailowo na adres promocja@teatrsyrena.pl albo dostarczyć je osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Teatr Syrena, ul. Litewska 3, 00- 589 Warszawa, według wzoru zamieszczonego w załączniku do niniejszego regulaminu;
 • Umowa zostaje zawarta po dostarczeniu kompletnego zgłoszenia oraz uiszczeniu opłaty;
 • Teatr rozpoczyna świadczenie usług, o których mowa w części IV regulaminu, po uiszczeniu opłaty na rachunek bankowy teatru wskazany poniżej;
 • Opłata jest jednorazowa, a jej wysokość zależy od formy uczestnictwa w programie (patrz część III regulaminu);
 • Opłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 19 1090 1870 0000 0001 3153 4682
 • tytule przelewu należy wpisać „Przyjaciel/Przyjaciółka Teatru Syrena”;
 • Zawarcie umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu;
 • Przesłanie kompletnego zgłoszenia do programu jest równoznaczne z potwierdzeniem, że dane przekazane w zgłoszeniu są prawdziwe;

III. Formy uczestnictwa w programie

Proponowane są trzy alternatywne formy uczestnictwa w programie:

 • Pakiet I – jednorazowa wpłata w wysokości 650 zł
 • Pakiet II – jednorazowa wpłata w wysokości 1500 zł 
 • Pakiet III – jednorazowa wpłata w wysokości 18 500 zł

Pakiet III może kupić tylko jedna osoba w danym okresie. W przypadku więcej niż jednego zgłoszenia na zakup pakietu III – decyduje kolejność zgłoszeń.

IV. Przywileje uczestnictwa w programie

Posiadacz pakietu I otrzymuje świadczenia:

 • podziękowania na stronie www teatru oraz w jego mediach społecznościowych;
 • dwuosobowe zaproszenie na każdy pokaz przedpremierowy;
 • tabliczkę z imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy na oparciu fotela na widowni teatru;
 • 15 procent zniżki na zakup biletów;

Posiadacz pakietu II otrzymuje świadczenia:

 • podziękowania na stronie www teatru oraz w jego mediach społecznościowych;
 • dwuosobowe zaproszenie na każdą uroczystą premierę;
 • tabliczkę z imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy na oparciu fotela na widowni teatru;
 • dwa premierowe programy teatralne z autografami aktorów i twórców;
 • 15 procent zniżki na zakup biletów;

Posiadacz pakietu III otrzymuje świadczenia:

 • podziękowania na stronie www teatru oraz w jego mediach społecznościowych;
 • czteroosobowe zaproszenie do loży na każdą uroczystą premierę;
 • tabliczkę z imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy przy wejściu do loży teatru;
 • cztery premierowe programy teatralne z autografami aktorów i twórców;
 • 15 procent zniżki na zakup biletów;

V. Realizacja zniżki na zakup biletów

Każdemu posiadaczowi dowolnego pakietu przysługuje 15 procent zniżki na zakup biletów. Zniżka może być zrealizowana na następujących zasadach:

 • Realizujący zniżkę musi być posiadaczem ważnego pakietu;
 • Zniżkę można zrealizować przy zakupie biletów na wszystkie spektakle z repertuaru Teatru poza spektaklami gościnnymi, premierowymi oraz sylwestrowymi;
 • Zniżka nie obowiązuje przy zakupie wejściówek na spektakle;
 • Każdy posiadacz dowolnego pakietu może kupić ze zniżką maksymalnie dwa bilety na jeden spektakl;
 • W celu realizacji zniżki posiadacz pakietu musi zgłosić chęć zakupu biletów z rabatem e-mailowo na adres promocja@teatrsyrena.pl, wskazując w zgłoszeniu tytuł spektaklu, datę, ilość biletów oraz strefę na widowni (do wyboru strefy nr I, II i III);
 • Zgłoszenie chęci zakupu biletów ze zniżką musi zostać wysłane najpóźniej na dwa dni przed datą spektaklu;
 • W odpowiedzi na zgłoszenie posiadacz pakietu otrzyma link do wykupu biletów z rabatem;
 • Zakup biletów ze zniżką nie będzie możliwy w przypadku spektakli, na które wszystkie bilety zostały sprzedane przed wysłaniem zgłoszenia;
 • Zniżki nie można łączyć z innymi aktualnie obowiązującymi rabatami.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy odbywa się na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO.

Administratorem danych osobowych jest Teatr Syrena z siedzibą w Warszawie (00-589), przy ul. Litewskiej 3, numer NIP 525-000-96-83, zwany dalej administratorem.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iod@teatrsyrena.pl

Teatr gromadzi dane osobowe w celu:

 • przystąpienia do programu „Zostań Przyjacielem Teatr Syrena” i nadania tytułu „Przyjaciela/Przyjaciółki Teatru Syrena” – podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. zawarcie i realizacja Umowy;
 • umieszczenia tabliczki z imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy na oparciu fotela na widowni Teatru, opublikowania podziękowań na stronie www teatru oraz w jego mediach społecznościowych – podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na teatrze, w szczególności w zakresie rachunkowości i obowiązków podatkowych (np. wystawienie faktury VAT) – podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. realizacja obowiązku prawnego;
 • obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. realizacja umowy (rezerwacji i sprzedaży) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest konieczność udzielenia odpowiedzi i rozpatrzenia reklamacji;
 • wysyłki zaproszeń na pokazy przedpremierowe lub premiery – podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda na wysyłkę informacji promocyjnych i reklamowych na kontakt mailowy;
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń́ lub dla obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest podejmowanie czynności związanych z roszczeniami.

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi wsparcia IT, usługi hostingu i poczty elektronicznej, usługi pocztowe lub kurierskie (o ile dochodzi do wysyłania przesyłek) oraz doradcy w tym prawni, a także podmioty, którym dane są przekazywane na podstawie odrębnych przepisów w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy/obsługi reklamacji, a w przypadku wyrażenia zgody do momentu jej wycofania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą̨ przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów.

VII. Kontakt i reklamacje

 • Zarówno osoba pragnąca przystąpić do programu, jak i jego uczestnik, mogą kontaktować się z teatrem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu w formie:
  • pisemnej na adres Teatr Syrena, Litewska 3, 00-589 Warszawa
  • poczty elektronicznej na adres promocja@teatrsyrena.pl
  • telefonicznie pod numerem +48 22 10 11 602 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta dzwoniący)
 • Uczestnik programu może złożyć reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w regulaminie;
 • Reklamacje należy składać drogą mailową na adres promocja@teatrsyrena.pl;
 • Reklamacja musi zawierać imię i nazwisko, zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, adres e-mail i nr telefonu, a także – jeśli reklamacja dotyczy płatności – datę i nr przelewu;
 • Teatr przekaże odpowiedź na reklamacje drogą e-mailową w terminie do 14 dni;
 • Decyzja Teatru jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe

 • Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany oferty świadczeń wynikających z regulaminu;
 • Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy teatrem, a uczestnikami programu jest język polski;
 • W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.