Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu określenie zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu (dalej Użytkownik), jak i pozostałych osób podających swoje dane osobowe, uwzględniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO. Administratorem danych osobowych jest Teatr Syrena z siedzibą w Warszawie (00-589), przy ul. Litewskiej 3, numer NIP 525-000-96-83, zwany dalej Administratorem.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@teatrsyrena.pl

Zakres przetwarzanych danych

W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron, przeglądane treści. Samo przeglądanie zawartości serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodania przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony – w tym wykupienie oferowanej usługi.

Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Stroną, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  • Zawarcia umowy o zakup biletu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  • Wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. ustawą o rachunkowości.
  • Przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw przez okres przewidziany przepisami prawa.
  • Ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.
  • Udzielenia odpowiedzi na temat prowadzonej przez nas działalności, w tym na temat możliwości zakupu biletów, rezerwacji miejsca, obsady spektaklu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci prowadzenia działalności sprzedażowej.
  • Świadczenia marketingu bezpośredniego poprzez usługę newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest wysyłka newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji poprzez link podany w przesłanej z newslettera wiadomości marketingowej.

Wszystkie dane podane przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia nie będą ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem, że zostaną one ujawnione jeżeli będzie to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcom, chyba, że co innego wynika z przepisu prawa lub istnieje konieczność skorzystania z usług podwykonawców takich jak m.in. podmioty dostarczające usługi i systemy informatyczne do obsługi zamówień, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie (o ile dochodzi do wysyłania przesyłek); podmioty świadczące usługi hostingu i poczty elektronicznej (w tym jej wysyłki); podmioty świadczące usługi płatnicze; podmioty świadczące usługi doradcze i prawne. Przetwarzanie danych przez te podmioty jest ograniczone obowiązującym przepisem prawa lub celem, w którym przekazano dane osobowe.

Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa powyżej m.in. utrzymywania założonego przez Użytkownika konta. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą̨ przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać́ przedłużony o okres przedawnienia roszczeń́, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń́ lub obrony przed takimi roszczeniami. Przetwarzanie danych w postaci adresu e-mail w celu wysyłki newslettera będzie trwać do momentu złożenia sprzeciwu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres: iod@teatrsyrena.pl.

Podanie danych osobowych przy zakupie lub rezerwacji biletu jak też pozostałych celów wskazanych powyżej jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wspomnianych celów np. zakupu biletu.

Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pliki cookies

Na stronie Administrator wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze stroną) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

  • Sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia Serwisu i kończy jego zamknięciem;
  • Trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze Stroną ) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej;
  • Własne pliki cookies zamieszczane przez Stronę oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników serwisu w celach statystycznych.

W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania (w szczególności przeglądarki internetowej) zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Użytkownik może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu.

Jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych

Internet ExplorerW wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć:
Narzędzia
Opcje internetowe
Blokuj wszystkie cookies
Więcej informacji – Internet Explorer
Google ChromeW wyszukiwarce Google Chrome kliknąć:
Menu Chrome w prawym górnym rogu
Ustawienia
Pokaż ustawienia zaawansowane
Ustawienia treści w sekcji prywatność
Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm

Więcej informacji – Chrome
FirefoxW wyszukiwarce Firefox kliknąć:
Narzędzia
Opcje
Prywatność
Z listy Program Firefox Będzie używał ustawień użytkownika
Wybrać odpowiednią opcję
Więcej informacji – Firefox
OperaW wyszukiwarce Opera kliknąć:
Ustawienia
Preferencje
Zaawansowane
Ciasteczka
Wybrać odpowiednią opcję
Więcej informacji – Opera
SafariW wyszukiwarce Safari kliknąć:
Ustawienia w prawym górnym rogu
Preferencje
Prywatność
Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji – Safari

Zasady ochrony prywatności w serwisach podmiotów trzecich, którym Administrator udostępnia dane zbierane na stronie

FacebookAdministrator umieszcza na stronach swojej Serwisu przyciski „Lubię to” i „Udostępnij” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcję serwisu, Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Meta. Z polityką można zapoznać się pod sąsiednimi linkami.Polityka prywatności Facebooka
YouTubeAdministrator osadza na Stronie wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z polityką prywatności YouTube, która jest dostępna pod sąsiednim linkiem.Polityka prywatności YouTube
GoogleAdministrator korzysta z narzędzi analitycznych oferowanych przez Google. Z polityką prywatności tej firmy można zapoznać się pod sąsiednim linkiem.Polityka prywatności Google
SpotifySłuży do implementacji treści audio ze Spotify na stronie internetowej Administratora. Może mieć miejsce rejestrowanie interakcji i preferencji użytkownika w kontekście treści audio zgodnie z polityką prywatności Spotify, która jest dostępna pod sąsiednim linkiem.Polityka prywatności Spotify

Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa. Serwis jest zabezpieczona w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Administratora przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników Administratora, którzy posiadają imienne upoważnienia.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie, które mogą otrzymać dostęp do komputera i/lub urządzenia mobilnego Użytkownika i odczytać dane jakie Administrator prezentuje dla Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy użyciu loginu i hasła dostępu Użytkownika, przez osoby trzecie.