Fasada Teatru Syrena
Zdjęcie: Katarzyna Chmura

Informacja o działalności

Teatr Syrena to miejska instytucja kulturynowoczesna scena musicalowa. Siedziba teatru znajduje się przy ulicy Litewskiej 3 w Warszawie. W Syrenie można oglądać polskie wersje przebojów Broadwayu i West Endu oraz musicale polskich twórców. Teatr ma szeroką ofertę warsztatową skierowaną do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Działalność dopełniają koncerty musicalowe oraz darmowe wykłady i podcasty popularyzujące wiedzę na temat światowego i polskiego musicalu.


Kontakt do lidera dostępności

Pomocą widzom z niepełnosprawnościami zajmuje się w Teatrze Syrena Kamil Sadowski:

792 844 111
k.sadowski@teatrsyrena.pl


Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Litewskiej 3. Nad wejściem umieszczony jest głośniki systemu Totupoint naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed teatrem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Teatr jest wyposażony w podjazdy i podnośniki umożliwiające poruszanie się na wózku po terenie foyer oraz widowni.

Zainstalowane urządzenia:

 • podnośnik pionowy typu LD-500 o udźwigu do 200 kg
 • platforma schodowa typu Omega-F o udźwigu do 225 kg

Na widowni miejsca przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach znajdują się po obu stronach. Na poziomie -1 znajduje się w pełni wyposażona i przestronna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

MiejsceDane techniczne
Wejście do teatruPrzed drzwiami wejściowymi jest jeden stopień. Po prawej stronie od wejścia znajduje się podjazd o wymiarach: 120 cm długości, 100 cm szerokości w najwęższym miejscu, 19 cm wysokości. Kąt nachylenia wynosi 9°. Szerokość skrzydła drzwi wynosi 85 cm.
MiejsceDane techniczne
Poziomy 0 i 1Poziom składa się z dwóch platform, pomiędzy którymi znajdują się dwie grupy schodów po 4 stopnie. Po lewej stronie znajduje się pochylnia prowadząca do podnośnika pionowego typu LD-500 o udźwigu do 200 kg, który umożliwia transport wózka do wyższej platformy poziomu 0. Wymiary pochylni: 520 cm długości, 118 cm szerokości w najwęższym miejscu, 52 cm wysokości. Kąt nachylenia wynosi 6°. Wymiary platformy podnośnika pionowego to 80 na 100 cm. Do poziomu 1 prowadzi 9 schodów. Tu znajduje się platforma schodowa typu Omega-F o udźwigu do 225 kg, która umożliwia transport wózka do poziomu 1. Na tym poziomie znajduje się wejście na widownię. Wymiary platformy schodowej to 98 na 85 cm.
Legenda planu foyer (po lewej): 1. Podjazd dla wózków przed wejściem do teatru 2. Hol główny 3. Kasa biletowa 4. Kierownik obsługi widowni 5. Podjazd do podnośnika pionowego 6. Podnośnik pionowy typu LD-500 7. Górne foyer 8. Platforma schodowa typu HIRO 320 9. Wejścia na widownię 10. Schody do poziomu -1
MiejsceDane techniczne
WidowniaPo obu stronach widowni znajdują się przejścia na pochylniach, umożliwiające poruszanie się na wózku. Pierwsze i ostatnie miejsce w każdym rzędzie może być przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które chcą oglądać spektakl siedząc na fotelu teatralnym. Wówczas wózek stoi obok ich miejsca. Osoby, które chcą oglądać spektakl siedząc na wózku, mogą zająć miejsca po obu stronach widowni.

Wymiary przejścia (prawa strona widowni): 1110 cm długości, 143 cm szerokości w najwęższym miejscu, 96 cm wysokości. Kąt nachylenia wynosi 5°. Wymiary przejścia (lewa strona widowni) – pochylnia ma dwa stopnie nachylenia i bliżej sceny jest nachylona pod większym stopniem. Początek pochylni: 990 cm długości, 140 cm szerokości w najwęższym miejscu, 92 cm wysokości. Kąt nachylenia wynosi 5,5°. Koniec pochylni: 126 cm długości, 140 cm szerokości w najwęższym miejscu, 22 cm wysokości. Kąt nachylenia wynosi 10°.

Dostępność strony internetowej

Teatr zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.teatrsyrena.pl zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona jest częściowo zgodna z ustawą z powodu:

 1. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisów alternatywnych;
 2. Wielkość czcionki w niektórych sekcjach jest nieadekwatna do zalecanej;
 3. Niektóre linkowania są niewłaściwie opisane;
 4. Brakuje skip linków.

Deklarację sporządzono 1 marca 2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez teatr. Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z liderem dostępności w teatrze Kamilem Sadowskim (k.sadowski@teatrsyrena.pl). Tą samą drogą e-mailową można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej; wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację chodzi; dane kontaktowe. Jeżeli osoba żądająca chce otrzymać informacje w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę w zgłoszeniu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, kiedy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Informacja dla osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu

Teatr dostosowuje repertuar do potrzeb osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku – sukcesywnie przygotowujemy napisy oraz audiodeskrypcję do poszczególnych spektakli. Osobom niedosłyszącym proponujemy także skorzystanie z pętli indukcyjnych, które są zamontowane na widowni, w kasie oraz w bufecie.

Widzów, którzy chcą skorzystać z audiodeskrypcji lub napisów, prosimy o kontakt w tej sprawie najpóźniej na 4 dni przed terminem spektaklu. Kontaktować się można e-mailowo (bilety@teatrsyrena.pl) lub telefoniczną (22 10 11 613 oraz 22 10 11 616).

Spektakle z napisami na żądanie: „Bitwa o tron”, „Dzieci z Bullerbyn”, „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”, „Kot w butach”, „Matylda”, „Piplaja”„Rodzina Addamsów”.

Spektakle z audiodeskrypcją na żądanie: „Bitwa o tron”, „Dzieci z Bullerbyn”, „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”, „Kot w butach”, „Matylda”, „Next to normal”, „Piplaja”„Rodzina Addamsów”.


Priorytetowe plany modernizacyjne Teatru Syrena

Usprawnienia komunikacji wewnętrznej:

 • Wykonanie poręczy z drugiej strony pochylni prowadzącej do podnośnika (dla osób z niepełnosprawnością ruchową);
 • Instalacja pasów bąbli wzdłuż stopni prowadzących na poszczególne poziomy teatru (dla osób z dysfunkcją wzroku);
 • Przedłużenie poręczy na całą długość biegu schodów prowadzących na poziom -1 (dla osób z niepełnosprawnością ruchową i z dysfunkcją wzroku);
 • Montaż poręczy z obu stron schodów znajdujących się pomiędzy poziomami holu głównego (dla osób z niepełnosprawnością ruchową i z dysfunkcją wzroku).

Usprawnienia wejścia do teatru:

 • Przebudowa pochylni tak, by kąt nachylenia był mniejszy (dla osób z niepełnosprawnością ruchową);
 • Montaż poręczy wzdłuż pochylni (dla osób z niepełnosprawnością ruchową);
 • Instalacja poręczy przynajmniej z jednej strony stopnia prowadzącego do wejścia (dla osób z niepełnosprawnością ruchową i z dysfunkcją wzroku);
 • Instalacja kontrastowych pasów wzdłuż krawędzi stopnia prowadzącego do wejścia (dla osób z dysfunkcją wzroku).

Usprawnienia toalet:

 • Dostosowanie przynajmniej jednej muszli ustępowej, pisuaru, umywalki, włączników światła, lustra w każdej toalecie (damskiej i męskiej) do wzrostu dzieci.

Pliki do pobrania