1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w:
  • warsztatach – przez które rozumie się cykl spotkań w określonym przedziale czasowym, do którego Uczestnik/Uczestniczka może przystąpić przed pierwszym spotkaniem, a opłata za zajęcia obejmuje cały cykl;
  • zajęciach – przez które rozumie się spotkania odbywające się przez cały rok, na które uczestnik może zapisać się w każdym momencie w miarę wolnych miejsc, opłata za zajęcia jest uiszczana w formie karnetu miesięcznego (dalej łącznie: „warsztaty/zajęcia”);
 2. Warsztaty/zajęcia odbywają się w siedzibie Teatru przy ul. Litewskiej 3Warszawie (wejście od portierni od ul. Litewskiej 3).
 3. Warsztaty/zajęcia odbywają się w terminach wskazanych na stronie internetowej Teatru pod adresem https://teatrsyrena.pl/warsztaty/ (dalej „strona internetowa”) oraz w mediach społecznościowych Teatru.
 4. Organizatorem warsztatów/zajęć jest Teatr Syrena z siedzibą w Warszawie przy ul. Litewskiej 3, działający jako samorządowa instytucja artystyczna, wpisana do Rejestru Instytucji Artystycznych pod numerem RIA/108/85 (dalej: „Organizator” lub „Teatr”).
 5. Program każdego z warsztatów/zajęć oraz ich harmonogram znajduje się na stronie internetowej.
 6. Warsztaty/zajęcia są odpłatne, a koszt uczestnictwa jest wskazany każdorazowo w informacji zamieszczonej na stronie internetowej.

2. Zgłoszenie udziału w warsztatach/zajęciach

 1. Uczestnikiem warsztatów/zajęć może być:
  • w przypadku warsztatów/zajęć dla dorosłych – osoba fizyczna, która na dzień dokonania zgłoszenia jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność́ do czynności prawnych;
  • – w przypadku warsztatów/zajęć dla dzieci – dzieci w wieku od 5 do 18 roku życia (dalej łącznie „Uczestnik”).
 2. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Teatr zamieszcza informacje o naborze na warsztaty/zajęcia na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
 4. W celu wzięcia udziału w warsztatach/zajęciach Uczestnik lub w przypadku dzieci rodzic lub opiekun prawny Uczestnika (dalej „Przedstawiciel Ustawowy”)  jest zobowiązany do:
  • zgłoszenia chęci uczestnictwa w zajęciach na adres edukacja@teatrsyrena.pl;
  • po otrzymaniu informacji zwrotnej z Teatru i potwierdzeniu rezerwacji miejsca, wypełnienia i odesłania formularza zgłoszenia online oraz opłacenia uczestnictwa;
  • zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptowania Regulaminu składając na formularzu oświadczenie o następującej treści: „Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu warsztatów i zajęć w Teatrze Syrena i akceptuję jego treść”.
 5. Dokonanie zakupu zostanie potwierdzone fakturą lub paragonem wystawionym przez Teatr.
 6. Chęć otrzymania faktury Uczestnik/Przedstawiciel Ustawowy powinien zgłosić przed dokonaniem zapłaty za warsztaty/zajęcia.
 7. W przypadku niedokonania zapłaty we wskazanym terminie rezerwacja wygasa.
 8. Teatr na bieżąco aktualizuje informacje o braku wolnych miejsc na warsztaty/zajęcia na stronie internetowej.
 9. Teatr zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby miejsc w grupie lub zamknięcia listy Uczestników warsztatów/zajęć.
 10. W przypadku małej liczby zgłoszeń Teatr zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów/zajęć. Uczestnik/Przedstawiciel Ustawowy, który dokonał zapłaty za zajęcia, otrzyma zwrot uiszczonej należności.
 11. Teatr ma prawo odmówić udziału w warsztatach/zajęciach w przypadku:
  • niedopełnienia warunków formalnych zgłoszenia określonych w niniejszym Regulaminie;
  • nieprzestrzegania postanowień Regulaminu;
  • wyczerpania wolnych miejsc, o czym niezwłocznie powiadomi osobę dokonującą zgłoszenia.
 12. W przypadku rezygnacji Uczestnika z warsztatów/zajęć uiszczona należność nie podlega zwrotowi.
 13. Teatr zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów/zajęć bez konieczności ustalania terminów zastępczych i podawania przyczyny odwołania warsztatów/zajęć, w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako okoliczność pozostająca poza kontrolą Teatru, której Teatr nie mógł przewidzieć ani się jej przeciwstawić lub jej przeciwdziałać, w tym choroby osoby prowadzącej warsztaty/zajęcia. W takim przypadku opłata zostanie zwrócona proporcjonalnie do liczby warsztatów/zajęć, które się nie odbyły.

3. Zasady uczestnictwa w warsztatach i zajęciach

 1. Uczestnik warsztatów/zajęć powinien stawić się w Teatrze w dniu warsztatów/zajęć w wyznaczonym miejscu i czasie, wskazanym w informacji przesłanej Uczestnikowi/Przedstawicielowi Ustawowemu przed rozpoczęciem warsztatów/zajęć.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad BHP i ppoż., w tym dotyczących poruszania się po budynku Teatru, a także do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w Teatrze i innych osób z obsługi Teatru.
 3. Teatr nie pokrywa Uczestnikom warsztatów/zajęć żadnych kosztów, w tym kosztów dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia, oraz nie odpowiada za rzeczy zaginione.
 4. Uczestnicy warsztatów/zajęć nie są objęci ubezpieczeniem NNW.
 5. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestnika.
 6. Uczestnik nie ma prawa do „odrabiania” warsztatów/zajęć, w których nie mógł wziąć udziału.
 7. Uczestnik nie może:
  • filmować, nagrywać ani fotografować warsztatów/zajęć; chyba, że Prowadzący i inni Uczestnicy wyrażą zgodę, przy czym zgoda obejmuje wyłącznie działanie na użytek własny, bez prawa do udostępniania nagrań/zdjęć;
  • pozostawać w czasie warsztatów/zajęć pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych;
  • wnosić na salę jedzenia.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania praw i godności przedstawicieli Teatru i innych Uczestników warsztatów/zajęć.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z warsztatów/zajęć Uczestnika, który:
  • naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu;
  •  będzie zakłócał przebieg warsztatów/zajęć;
  •  będzie postępował sprzecznie z poleceniami przedstawicieli Teatru.
 10. Przedstawiciel Ustawowy, który nie może odebrać dziecka z warsztatów/zajęć, jest zobowiązany do przekazania Koordynatorowi edukacji upoważnienia do odbioru dziecka, którego wzór jest przesłany w potwierdzeniu rezerwacji. W wyjątkowych sytuacjach Przedstawiciel Ustawowy może upoważnienie przesłać za pośrednictwem wiadomości SMS na numer Koordynatora edukacji podany na stronie internetowej.
 11. W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka z zajęć, Przedstawiciel Ustawowy jest zobowiązany do przekazania oświadczenia na piśmie Koordynatorowi edukacji.
 12. Przedstawiciel Ustawowy ma obowiązek odebrać punktualnie dziecko o godzinie zakończenia warsztatów/zajęć.

4. Wizerunek i prawa do artystycznego wykonania

 1. Podpisując formularz zgłoszeniowy i regulamin pełnoletni uczestnicy udzielają zezwolenia na wykorzystanie ich wizerunku oraz imienia i nazwiska we wszelkich działaniach Teatru związanych z informowaniem, reklamowaniem, promowaniem warsztatów/zajęć, lub działalności Teatru, w tym w szczególności w radiu i telewizji, internecie, we wszelkich materiałach wydanych drukiem, w zewnętrznej reklamie wielkoformatowej, w formie zdjęć, plakatów, w formie insertów do wydawnictw, czasopism, gazet, wydań nośników audialnych lub audiowizualnych, przedstawień lub ich fragmentów, w tym wyświetleń, publicznego rozpowszechniania, a także w innych działaniach promocyjnych lub reklamowych warsztatów/zajęć organizowanych przez Teatr.
 2. W przypadku dzieci zezwolenia na wykorzystanie ich wizerunku oraz imienia i nazwiska we wszelkich działaniach Teatru związanych z informowaniem, reklamowaniem, promowaniem warsztatów/zajęć, lub działalności Teatru w zakresie czynności wskazanych w pkt. 1 powyżej wyrażają ich Przedstawiciele Ustawowi w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Uczestnik/Przedstawiciel Ustawowy może zgłosić sprzeciw w sprawie umieszczenia w materiałach promocyjnych Teatru oraz w materiałach powstających w ramach warsztatów /zajęć swojego wizerunku i jego rozpowszechnianie oraz praw do artystycznego wykonania w ramach powierzonej na warsztatach/zajęciach roli.

5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator Danych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, jest Teatr Syrena w Warszawie, ul. Litewska 3, 00-589 Warszawa (dalej „Teatr”). Teatr jest Administratorem w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”).
 2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych można się skontaktować z inspektorem ochrony danych Teatru, pisząc na e-mail iod@teatrsyrena.pl lub na adres: Teatr Syrena w Warszawie, ul. Litewska 3, 00-589 Warszawa z dopiskiem “IOD”.
 3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przygotowania, przeprowadzenia i realizacji warsztatów/zajęć na podstawie niniejszego Regulaminu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w szczególności: przepisy podatkowe dotyczące wystawiania faktur VAT i rozliczania należności), przyjęcia dziecka na Warsztaty/zajęcia i prawidłowej opieki nad nim (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. zgoda wyrażona przez Przedstawiciela Ustawowego, zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, wiek, dane o stanie zdrowia), odebrania dziecka przez upoważnioną przez Przedstawiciela Ustawowego osobę  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość odebrania dziecka), a także ustalenia i dochodzenia roszczeń́ lub dla obrony przed takimi roszczeniami  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest podejmowanie czynności związanych z roszczeniami). Administrator w celach promocyjnych będzie wykorzystywał dokumentację filmową/zdjęciową wykonaną podczas warsztatów/zajęć. Wykorzystanie wizerunku wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakim jest promocja jego własnej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), uczestnik warsztatów/zajęć może wyrazić́ sprzeciw na utrwalanie i wykorzystanie jego wizerunku w tym celu.
 4. Obowiązek podania danych osobowych. Podanie danych osobowych w przypadku przeprowadzenia warsztatów/zajęć jest dobrowolne jednak jest warunkiem uczestnictwa w warsztatach/zajęciach, a w przypadku realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne.
 5. Informacje o odbiorcach danych osobowych Uczestnika. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi wsparcia IT, usługi hostingu i poczty elektronicznej oraz doradcy w tym prawni, a także podmioty, którym dane są przekazywane na podstawie odrębnych przepisów w celu wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze.
 6. Okresy przetwarzania danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych przez Teatr zależy od celu w jakim zostały pozyskane dane. Dane będą przetwarzane:
  • przez okres 30 dni od dnia przeprowadzenia warsztatów/zajęć, a po tym okresie przez czas przewidziany przepisami prawa lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania zgody przez Przedstawiciela Ustawowego;
  • do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu – wykorzystanie danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka oraz wizerunku.
 7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Prawa osoby, której dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatorowi, przysługują̨ następujące prawa: prawo do wycofania zgody, prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie można zrealizować wysyłając żądanie na adres iod@teatrsyrena.pl
 9. Z powyższych uprawnień można skorzystać́ poprzez złożenie wniosku w sposób i na adresy wskazane na wstępie (Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych). Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.
 10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, można wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych. Organizator nie planuje przekazywać danych osobowych do podmiotowa spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej, a także jest dostępny w siedzibie Teatru.
 2. Wszelkie informacje na temat warsztatów/zajęć można uzyskać kontaktując się z Teatrem pod adresem e-mail: edukacja@teatrsyrena.pl