Niania w teatrze
Zdjęcie: Joanna Biesiaga

Chcesz się wybrać do teatru, ale nie masz komu powierzyć opieki na dziećmi? W Syrenie to żaden problem, bo u nas działa „Niania w teatrze”. Zapewniamy opiekę nad dziećmi podczas repertuarowych spektakli. Kiedy rodzice oglądają przedstawienie, dzieci bawią się na warsztatach pod opieką doświadczonych niań i animatorek.

Zapewniamy opiekę nad dziećmi w wieku 4-10 lat, a jej koszt to 30 zł. Dziecko można zostawić pod naszą opieką na 15 minut przed rozpoczęciem przedstawienia, a odebrać je trzeba najpóźniej 20 minut po zakończeniu spektaklu.  

Chęć skorzystania z oferty należy zgłosić co najmniej na 2 dni przed spektaklem telefonicznie (22 10 11 613 lub 22 10 11 630) albo e-mailowo (bilety@teatrsyrena.pl). Chętnych do skorzystania z programu „Niania w teatrze” prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Regulamin programu „Niania w teatrze” (obowiązuje od 15.02.2023 r.)

 1. W ramach projektu „Niania w Teatrze” (dalej Projekt) Teatr Syrena z siedzibą w Warszawie (00-589), ul. Litewska 3 zapewnia opiekę na dziećmi widzów – rodziców/opiekunów prawnych w trakcie spektakli wystawianych w teatrze.
 2. Teatr zapewnia opiekę na dziećmi w siedzibie Teatru Syrena, ul. Litewska 3, 00-589 Warszawa.
 3. Teatr zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 4 do 10 lat, wyłącznie w czasie, gdy rodzic/opiekun prawny przebywa na spektaklu w teatrze.
 4. Koszt opieki nad jednym dzieckiem w czasie spektaklu wynosi 30 zł brutto.
 5. Zapłata za opiekę następuje w kasie teatru lub za pośrednictwem strony internetowej teatru www.teatrsyrena.pl.
 6. W celu skorzystania z opieki nad dzieckiem rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do powiadomienia teatru o chęci skorzystania z opieki minimum na 2 dni przed spektaklem.
 7. Zgłoszenia, o jakim mowa w pkt. 6, należy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 22 10 11 613/630 w godzinach 9:00–16:00 lub e-mailowo na adres bilety@teatrsyrena.pl.
 8. Opieka jest realizowana wyłącznie na podstawie potwierdzonego przez teatr przyjęcia zgłoszenia, o jakim mowa w pkt. 6.
 9. Przy oddaniu dziecka pod opiekę opiekunki, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przekazania wypełnionego i podpisanego formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 10. Wzór formularza jest dostępny w kasach oraz na stronie internetowej www.teatrsyrena.pl.
 11. Teatr zastrzega, iż sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi, które nie wykazują żadnych objawów choroby. W przypadku przyprowadzenia dziecka wykazującego oznaki choroby, teatr zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka pod opiekę.
 12. Teatr zapewnia opiekę nad dziećmi na 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu, do momentu odebrania dziecka przez opiekuna/rodzica po spektaklu, co powinno nastąpić najpóźniej 20 minut po zakończeniu przedstawienia.
 13. Opieka jest sprawowana również podczas przerwy w spektaklu.
 14. Przyjęcie dziecka pod opiekę, a także jego odbiór odbywa się w miejscu wyznaczonym przez teatr.
 15. Przy odbiorze dziecka rodzic/opiekun prawny potwierdza odebranie dziecka w formularzu.
 16. Teatr zastrzega możliwość sprawdzenia dokumentu tożsamości przy przekazaniu/odbiorze dziecka od opiekunki.
 17. W czasie sprawowania opieki teatr zastrzega sobie prawo do wywołania rodzica/opiekuna prawnego ze spektaklu.
 18. Rodzic/opiekun prawny dziecka ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez dziecko.
 19. Teatr nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez dzieci na terenie teatru.
 20. Osoby sprawujące opiekę nie są uprawnione do podawania dziecku lekarstw, posiłków i napojów.
 21. Teatr nie bierze odpowiedzialności za wypadki wynikające z tytułu nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 22. Teatr przetwarza dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.